آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
از فرمایش های حضرت علی(ع)
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٧ : توسط : انوشیروان بهدین

1-از پست‌ترین‌ حالتهای‌ زمامداران‌ جامعه‌ در نظرگاه‌ مردم‌ شایسته‌ این‌ است‌ که‌ بدین‌ گمان‌ متهم‌ شوند که‌ دوستدار ستایش‌اند و سیاست‌ کشورداریشان‌ بر کبرورزی‌ بنا یافته‌ است‌ و به‌ راستی‌ که‌ من‌ خوش‌ ندارم‌ که‌ این‌ پندار ذر ذهنتان‌ راه‌ یابد که‌ به‌ تملق‌ و چاپلوسی‌ گرائیده‌ام‌ و شنیدن‌ ثنای‌ خویش‌ را دوست‌ دارم.مرا با مدح‌ و ثنای‌ نیکو نستایید و بدان‌ سان‌ که‌ رسم‌ سخن‌ گفتن‌ با جباران‌ تاریخ‌ است، با من‌ سخن‌ مگوئید و آن‌ چنان‌ که‌ از زورمندان‌ درنده‌ خوی‌ پروا می‌کنید، از من‌ فاصله‌ مگیرید و با تصنع‌ با من‌ نیامیزید و چنین‌ مپندارید که‌ اگر با من‌ سخن‌ حقی‌ گفته‌ شود و مرا گران‌ می‌آید و نیز گمان‌ مبرید که‌ من‌ بزرگداشت‌ نفس‌ خویش‌ را خواهانم، زیرا آن‌ که‌ از شنیدن‌ حق‌ و پیشنهاد عدالت‌ احساس‌ سنگینی‌ کند، عمل‌ به‌ آن‌ دو برایش‌ سنگین‌تر خواهد بود. پس، از گفتن‌ سخن‌ حق‌ و نظر دادن‌ به‌ عدل‌ دریغ‌ مورزید، که‌ من‌ در نزد خود برتر از آن‌ نیستم‌ که‌ خطا کنم‌ و از خطا در کردار خویش‌ نیزاحساس‌ امنیتی‌ ندارم، مگر آن‌ که‌ خداوند در برابر خویشتن‌ خویشم‌ کفایت‌ کند، که‌ او بیش‌ از خود من‌ نیز قلمرو هسَتیَم‌ را مالک‌ است.

2- در آن‌ چه‌ تمامی‌ مردم‌ حقی‌ برابر دارند خودکامگی‌ مکن‌ و از پوشاندن‌ آن‌ چه‌ برای‌ مردم‌ آشکار است‌ بپرهیز که‌ سرانجام‌ حقِ‌ مردم‌ را از تو باز می‌ستانند به‌ زودی‌ پرده‌ها بالا می‌رود و به‌ سود ستمدیدگان‌ محکوم‌ خواهی‌ شد.خیرخواهی‌ مردم‌ هنگامی‌ است‌ که‌ بر گِرد زمامدارانشان‌ پروانه‌سان‌ حلقه‌ زنند و از وجود دولتمردانشان‌ احساس‌ سنگینی‌ نکنند و از درازی‌ مدت‌ فرمانروایی‌ آنان‌ به‌ ستوه‌ نیایند.

3- می‌باید برای‌ تو پسندیده‌ترین‌ کارها میانه‌ترینشان‌ در حق، شامل‌ترینشان‌ در عدل‌ و فراگیرترینشان‌ در جلب‌ خشنودی‌ مردم‌ باشد.لباس‌ مهر و محبت‌ و لطف‌ نسبت‌ به‌ رعیت‌ را بر قلبت‌ بپوشان‌ و بر آنان‌ چون‌ درنده‌ای‌ خونخوار مباش‌ که‌ لقمه‌ از کام‌ آنان‌ بربایی، چه، آنان‌ دو دسته‌اند: یا برادر دینی‌ تواند، یا نظیر تو انسانی‌ و مخلوقی‌ هستند.

4-کار به‌ عدالت‌ کن‌ و از ستم‌ و بیداد بپرهیز که‌ ستم‌ رعیت‌ را به‌ آوارگی‌ وادارد و بیدادگری‌ شمشیر در میان‌ آورد.