آیین اهورایی

پس از صافی شدن هرچیزی می نویسیم بی ارتباط به هر چیز
 
در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم
ساعت ٥:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۸ : توسط : آیین اهورایی

تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم                    نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم

خوش شده ام خوش شده ام پاره آتش شده ام      خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم 

خاک شوم خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم             آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم 

چونک فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم                  ایمن و بى لرز شوم چونک به پایان برسم 

چرخ بود جاى شرف خاک بود جاى تلف              بازرهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم 

عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا             در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم 

آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد              شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم 

رحمت حق آب بود جز که به پستى نرود             خاکى و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم 

هیچ طبیبى ندهد بى مرضى حب و دوا                من همگى درد شوم تا که به درمان برسم