تو تومور جون منی، سرطان خون منی

تو آمبوری خونمی، تا همیشه توو جونمی

جواب سی تیم تویی، تست بیوبسیم تویی

دکی جونم توو استرس، بیا به داد من برس

که پاستور و کخ منی، علم تناسخ منی

که ویل درانت من تویی، اسپکترانت من تویی

پیروکسیکام من شدی، دیوید بکام من شدی

سامبوتامول من بیا، رو دوش و کول من بیا

آموکسی سی سیلین من، آمیبتری تیرین من

فدای هجو و هزل تو، کشته نزل و بزل تو

فدای هجو و هزلاتم، کشته نزل و بزلاتم

میریزه از لبات غزل، واست میشم حسن کچل

 

نادرختایی

/ 0 نظر / 19 بازدید