طنز فاخر سعدی

چندی پیش بنا به دلایلی چند بیتی از سعدی نقل کردم دیدم مورد استقبال زیادی قرار گرفت گفتم کل حکایت را نقل کنم

یکی را از برزگان بادی مخالف در شکم پیچیدن گرفت و طاقت ضبط آن نداشت و بی اختیار از او صادر شد گفت ای دوستان مرا در آنچه کردم اختیاری نبود و بزهی بر من ننوشتند و راحتی به وجود من رسید شما هم به کرم معذور دارید.

شکم زندان بادست ای خردمند       ندارد هیچ عاقل باد در بند چو باد اندر شکم پیچد فرو هل       که باد اندر شکم بارست بر دل

حریف ترشروی ناسازگار             چو خواهد شدن دست پیشش مدار      

      

/ 0 نظر / 3 بازدید