آواز قورباغه

دو ماه بود خونه نرفته بود داشت رو پروژش کار می کرد

 با خودش هذیان می گفت چشاش از فرط تراخم داشت می ترکید یه بار بهش گفتم راستی موضوع تحقیقت چی بود  گفت :

تاثیر آلودگی آب بر صدای قورباغه نر در جذب  جنس ماده آیین اهورایی 

/ 0 نظر / 3 بازدید