نه روحـی نه جـانی به تــن بـَــربـَــری
تــو را عــــاشـــقـــم کـاملا، بـَــربـَــری
ســحـر چـــون بــرآیـــد بــلنــد آفـــتاب
به فــریاد گــــویم کــه: زن!، بـَــربـَــری!
قَــدَر بـــربـــری، ســفــت و جـانانه ای
و مــردانه دنــــدان شــــکن، بـَــربـَــری
چنان طــول و عرضی که از شــهر ری
همی ســــق زنم تا به کَـن بـَــربـَــری
بــیــاور دو تُـن خــامـــه از شــیر پـــاک
کــه بـــا آن زنـــم بـــر بـــدن بـَــربـَــری
مـــرا لای یـــک بـــربـــری دفـــن کـــن
کـــه گـــردد مــرا چون کفن، بـَــربـَــری
دلـــم ســخــت آشــفــتــه از روزگــــار
بـــرایـــم بــخــوان یـک دهن بـَــربـَــری
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نـــادر خــتــایــی
/ 0 نظر / 20 بازدید