بزایید بزایید

بزایید ، بزایید ، در این بوم بزایید

به ایران چو بزادید سوی گور شتابید

بمیرید ، بمیرید ، که یک ملیون بگیرید

چو یک ملیون گرفتید همه شاه و امیرید

چو محمود بدادست همه اذن جهادت

بجننگید ، بجنگید ، سماوات بگیرید

همه لشکر کفر است و نفاق است به عالم

کم است لشکر ما ، حال شمایید شمایید

بزایید ، بزایید ،که فی الفور شتاب است

بجنبید ، بجنبید ، زمان را مگذارید


/ 0 نظر / 3 بازدید