شهر ببینید و نپرسید

از کسی پرسیدم : راه اندیشه کجاست؟

با تحیر پرسید : از کدامین شهری؟

گفتم : از شهر " ببینید و نپرسید " م .

گفت : عافیت در این است

که ندانی ره اندیشه کجاست !

                                               محمد زهری

/ 0 نظر / 3 بازدید